[giaban][/giaban] [hot][/hot] [mota]

Power QSC - PLD4.5

4 Kênh

Màn hình LCD[/mota] [chitiet]
PLD4.2PLD4.3PLD4.5
 Peak ContinuousPeakContinuousPeakContinuous
4 Independent Channels
A, B, C, D
500 W400 W900 W625 W1200 W1150 W
 4Ω700 W400 W1400 W625 W2000 W1250 W
 2Ω625 W 325 W1200 W625 W1600 W625 W
2 Channel BTL Bridged
A+B or C+D 
Doubles Voltage
1200 W800 W2400 W1250 W4000 W2250 W
1500 W600 WNR*NR*NR*NR*
NR*NR*NR*NR*NR*NR*
2 Channel Parallel
AB or CD 
Doubles Current
500 W400 W1300 W1150 W1250 W1150 W
950 W800 W2000 W1250 W2400 W2250 W
1200 W800 W2500 W1250 W4000 W2100 W
1 Channel 3CH Parallel
ABC 
Triples Current
500 W400 W1400 W1150 W1400 W1150 W
950 W800 W2400 W2000 W2500 W2400 W
1800 W1200 W3500 W2500 W4500 W4100 W
1 Channel Bridged/Parallel
AB+CD 
Doubles Current and Voltage
1600 W1500 W3500 W2500 W4500 W4200 W
2500 W1600 W5000 W2500 W7500 W4200 W
NR*NR*NR*NR*NR*NR*
1 Channel 4CH Parallel
ABCD 
Quadruples Current
500 W400 W1400 W1150 W1600 W1150 W
1000 W800 W3000 W2500 W3000 W2300 W
1700 W1600 W5000 W2500 W5300 W4200 W
[/chitiet] [huongdan][/huongdan] [chinhsach][/chinhsach]

no
Chat trực tuyến
0989 313 985